Man Linux: Main Page and Category List

NAME

    updateLysKOM - check that lyskomd is running

SYNOPSIS

    /usr/lyskom/bin/updateLysKOM

DESCRIPTION

    updateLysKOM causes lyskomd to save some status information. If
    lyskomd should be running but isn’t, updateLysKOM will restart it.

SEE ALSO

    Full documentation can be found in the Texinfo manual "lyskomd
    Reference Manual" (found in info format as lyskomd.info).

                 April 3, 1999         updateLysKOM(8)